Giving to CREOL CREOL, The College of Optics & Photonics

Publications

Show publications from
Authored by
Of type
Search titles for keywords
Found 3 publications. Page 1 of 1 << Previous Page | Next Page >> 
Journal Papers (refereed)
2018
He Wen, Huiyuan Liu, Yuanhang Zhang, Jian Zhao, Pierre Sillard, Rodrigo Amezcua Correa, Guifang Li
"Few-Mode Lensed Fibers"
Wen H, Liu H, Zhang Y, Zhao J, Sillard P, Correa RA, Li G. Few-Mode Lensed Fiber. Journal of Lightwave Technology. 2018 Oct 19.
Conference Proceedings
2018
R. Sampson, H. Liu, H. Wen, Y. Zhang, R. Stegeman, P. Zhang, B. Huang, N. Wang, S. Fan, J.C. Alvarado Zacarias, R. Amezcua Correa, and G. Li
"Improving the Sensitivity of LiDARs Using Few-Mode Pre-amplified Receivers"
Frontiers in Optics/Laser Science, Washington DC, paper FW7A.2.
2018
Yuanhang Zhang, Mohammed A. Al-Mumin, Huiyuan Liu, Chi Xu, Lin Zhang, Patrick LiKamWa and Guifang Li
"Integrated Power Splitters for Mode-Multiplexed Signals"
CLEO: QELS_Fundamental Science (pp. JW2A-46). Optical Society of America.
<< Previous Page | Next Page >> 
Contact Webmaster © University of Central Florida
4304 Scorpius St., Orlando FL 32816-2700 | 407-823-6800